1. odalisque iron, canvas, string, 220x96x120
2. foliage iron, canvas, string, 220x96x120
3. pistil iron, canvas, string, 120x26x28
4. moolit iron, canvas, string, 210x70x33
5. caryatid iron, canvas, string, 200x55x32
6. odalisque iron, canvas, string, 220x96x120
7. moolit iron, canvas, string, 210x70x33